Vedtægter

Vedtægter for Mitokondrie-foreningen i Danmark.

Nedennævnte vedtægter for foreningen blev vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. maj 2003.

§1
Foreningens navn er Mitokondrie-foreningen i Danmark. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

§2
Foreningens formål er:
At støtte patienter med Mitokondrie-sygdomme, samt deres familier/pårørende med råd og vejledning om at leve med sygdommen.
At tilbyde kontakt med ligestillede.
At yde råd og vejledning i forbindelsen med kontakt til det offentlige.
At arrangere møder, foredrag og sammenkomster for medlemmerne og deres familier/pårørende.
At arbejde for at sikre optimale udrednings- og behandlingsforløb.
At udbrede kendskabet til disse sygdomme.

§3
Stk. 1. Alle, som har en Mitokondrie sygdom, samt deres familie/pårørende, kan optages som medlem i foreningen
Stk. 2. Endvidere kan interesserede personer, fagfolk og institutioner optages som støttemedlem

§4
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§5
Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling inden d. 15. marts. (ændret 17/04 2004)

§6
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden udgangen af april måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt med 21 dages varsel med dagsorden.
Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer og støttemedlemmer, der har betalt kontingent.
Stk. 5. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgberettigede.

§7
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af årsregnskab.
  5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse samt suppleant
  8. Valg af revisor
  9. Evt.

§8
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, som består af mindst 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Første gang dog kun for 1 år for én af de valgte, dette afgøres ved lodtrækning.
Stk. 2. Formandsposten deltager ikke i denne lodtrækning.
Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter den stiftende generalforsamling.
Stk. 4. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
Stk. 5. Bestyrelsen tegnes af formand og kasserer. (tilføjet 25/04 2009)

§9
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller hvis 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom.

§10
Stk. 1. Ændringer af vedtægterne skal vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Opløsning af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. I dette tilfælde kan stemme afgives enten på generalforsamlingen eller ved brev til formanden.
Stk. 3. Foreningens midler skal i tilfælde af opløsning tilfalde en lignende patientforening med beslægtet formål. Dette besluttes på den sidste generalforsamling.

§11
Begrænsning af ansvar: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter. (tilføjet 30. april 2011)

Nyborg den: 30. april 2011

 

___________________________                                 _____________________________

Ulla Isbye, formand                                                 Helle Banke, kasserer

 

___________________________

Erik M. Isbye, sekretær