Persondatabeskyttelse

 

Accept af vilkår
Overholdelse af vilkår som beskrevet nedenfor som medlem/ bestyrelsesmedlem, hvor Mitokondrie-foreningen i Danmark vil anvende persondata.
Persondatalovgivning d. 25. maj 2018 – skal sikre at alle medlemmers data er opbevaret sikret, og ikke videregives til andre instanser, med mindre samtykke er givet.

1. Generel oplysningspligt:
Inden Mitokondrie-foreningen i Danmark agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår Mitokondrie-foreningen i Danmark indhenter, behandler og / eller videregiver dine personoplysninger.
2. Indsamling og behandling af oplysninger:
For at Mitokondrie-foreningen i Danmark kan fungere, har vi brug for dit navn, adresse, e-mail/anden kontaktoplysning, evt. sygdom til registre, for evt. at kunne give råd til andre medlemmer.
Beder vi om disse oplysninger, er det frivilligt, dog hvis du ikke ønsker at give dem, kan det besværliggøre at sende informationer, indkalde til generalforsamling og lign.
Giver du disse oplysninger, betragter vi det som et samtykke til, at vi må opbevare disse oplysninger. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data (fx bogføring 5 år, kontaktoplysninger slettes med det samme, billeder slettes ikke).
3. Videregivelse og overførsel af oplysninger:
Er der andre medlemmer, der eksempelvis har brug for rådgivning af sygdom, vejledning til hospitalsvæsnet med videre, kan der med samtykke videregives oplysninger til personen. Dette under forbehold af, at der er givet samtykke.
I forbindelse med IT-udvikling, hosting og support er dette indenfor EU’s grænser således, at dine data ikke er ved andre databehandlere i tredjelande uden for EU.
4. Bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt:
Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt, og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til, under deres arbejde i foreningen.
Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger foreningen behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.
Begrænsninger i adgang kan f.eks. skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse.
5. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger:
Hvis de oplysninger, som foreningen har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.
Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.
6. Du kan tilbagekalde dit samtykke:
Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke

7. Ret til at få udleveret dine oplysninger (dataportabilitet):
Hvis foreningen behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

8. Klage over foreningens behandling af oplysninger:
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til foreningen.
Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.
9. Kontaktoplysninger på dataansvarlig:
Den til enhver tid siddende formand, med mindre andet er angivet.